Dynamics in Social
Sciences and Humanities
Research Articles

Innovative Thinking in Tourism Higher Education Internship: A Model Proposal for the Adaptation and Coordination of Innovation-Focused Internship in Turkey

1.

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, Erzurum, Türkiye

Dynamics in Social Sciences and Humanities 2023; 4: 52-66
DOI: 10.5152/OJFHSS.2023.23048
Read: 156 Downloads: 53 Published: 18 October 2023

This article aims to comprehensively examine and analyze tourism departments internships in higher education in Turkey, while aiming to illuminate the complex interdependencies among students, academics, academic institutions, and industry stakeholders. Besides, it also focuses on presenting a new innovation-oriented internship theoretical framework as a theoretical and practical guide for designing, implementing, and evaluating internship programs in Turkey. Combining stakeholder theory and existing literature and empirical data, the article also presents a multilayered analysis of the critical success factors of tourism department internships in higher education institutions. The study uniquely aims to add innovative elements to standard internship programs, aiming to produce industry-ready, innovative professionals. The article reveals that the success of tourism internships in Turkish higher education is not an isolated effort but the result of a balanced integration of academic seriousness, industry expertise, and student engagement. The study also highlights the importance of shared goals and structured programs, identifying key areas of cohesion and nonconformity among stakeholders. It also highlights the important role of comprehensive skills training and the need for more industry-centered assessment measures. The findings have important implications for educators, students, policy makers, and industry leaders who aim to optimize their internship experience in Turkey’s tourism industry. The study discusses potential ways to formalize industry–academia partnerships, suggesting that a more flexible time allocation can meet a variety of learning styles and needs. However, the research examines the subject from a critical point of view, from which the current situation of tourism internships in Turkey’s higher education can be understood and future strategies can be developed. Thus, the review proposes a new innovation-oriented internship model, advocating a multifaceted approach that is sensitive to the evolving needs of students, industry, and the broader socioeconomic context. The presented innovation-oriented internship model can redefine how internships are managed and evaluated, contributing to the overall vitality and competitiveness of Turkey’s tourism industry.

Turizm Yükseköğretim Stajlarında Yenilikçi Düşünce: İnovasyon Odaklı Stajın Türkiye’ye Uyum ve Koordinasyonu İle İlgili bir Model Önerisi

Bu makale, Türkiye yükseköğretimindeki turizm bölümleri stajlarını kapsamlı bir şekilde incelemeyi ve analiz etmeyi amaçlarken öğrenciler, akademisyenler, akademik kurumlar ve endüstri paydaşları arasındaki karmaşık bağımlılıkları aydınlatmayı hedeflemektedir. Bunun yanı sıra aynı zamanda staj programlarını Türkiye’de tasarlamak, uygulamak ve değerlendirmek için teorik ve pratik bir rehber olarak yeni bir İnovasyon Odaklı Staj (İOS) teorik çerçevesi sunmaya odaklanmaktadır. Paydaş teorisi ve mevcut literatür ile deneysel verilerin bir araya getirilmesiyle makale aynı zamanda yükseköğretim kurumlarındaki turizm bölüm stajlarının kritik başarı faktörlerinin çok katmanlı bir analizini sunmaktadır. Çalışma, standart staj programlarına yenilikçi unsurlar eklemeyi benzersiz bir şekilde hedefler, endüstriye hazır, yenilikçi profesyoneller yetiştirmeyi amaçlar. Makale, Türkiye yükseköğretimindeki turizm stajlarının başarısının izole bir çaba olmadığını, ancak akademik ciddiyet, endüstri uzmanlığı ve öğrenci katılımının dengeli bir entegrasyonunun sonucu olduğunu ortaya koymaktadır. Çalışma, paydaşlar arasında uyum ve uyumsuzluğun ana alanlarını belirleyip paylaşılan amaçların ve yapılandırılmış programların önemini de vurgulamaktadır. Ayrıca, kapsamlı beceri eğitiminin önemli rolünü ve daha endüstri merkezli değerlendirme ölçütlerine olan ihtiyacı açığa çıkarmaktadır. Bulgular, Türkiye’nin turizm endüstrisindeki staj deneyimlerini optimize etmeyi amaçlayan eğitimciler, öğrenciler, politika yapıcılar ve endüstri liderleri için önemli etkiler taşımaktadır. Çalışma, endüstri-akademi ortaklıklarını resmileştirmek için potansiyel yolları tartışarak daha esnek bir zaman tahsisinin çeşitli öğrenme stilleri ve ihtiyaçları karşılayabileceğini önermektedir. Bununla birlikte araştırma, Türkiye yükseköğretimindeki turizm stajlarının mevcut durumunun anlaşılabileceği ve üzerine gelecekteki stratejilerin geliştirilebileceği eleştirel bir bakış açısıyla konuyu irdelemektedir. Dolayısıyla inceleme, öğrencilerin, endüstrinin ve geniş sosyo-ekonomik bağlamın evrilen ihtiyaçlarına duyarlı çok yönlü bir yaklaşımı savunarak yeni bir İOS model önermektedir. Sunulan İOS modeli, stajların nasıl yönetileceğini ve değerlendirileceğini yeniden tanımlayabilir, Türkiye’nin turizm endüstrisinin genel canlılığına ve rekabet gücüne katkıda bulunabilir.

Anahtar Kelimeler: Turizm işletmeciliği, gastronomi ve mutfak sanatları, turizm rehberliği, turizm eğitiminde staj

Cite this article as: Denk, E. (2023). Turizm yükseköğretim stajlarında yenilikçi düşünce: İnovasyon odaklı stajın Türkiye’ye uyum ve koordinasyonu ile ilgili bir model önerisi. Dynamics in Social Sciences and Humanities, 4(2), 52-66.

Files
TURKISH
EISSN 2980-0501