Dynamics in Social
Sciences and Humanities
Research Articles

The Impact of Transformational Leadership on Organizational Commitment: An Exploratory Study in Duhok Governorate

1.

Department of Business Administration, Tokat Gaziosmanpaşa University, Tokat, Turkey

Dynamics in Social Sciences and Humanities 2023; 4: 46-51
DOI: 10.5152/OJFHSS.2023.23042
Read: 269 Downloads: 98 Published: 25 October 2023

Human resources in the organization are a source of competitive advantage, and it was found that 90% of the success of modern organizations is due to organizational commitment (OC). On the other hand, transformational leadership (TL) is among the most significant forms of modern leadership, but many leaders still struggle to survive using traditional leadership techniques. Therefore, the aim of this study is to investigate the impacts of transformational leadership on organizational commitment between the heads of administrative departments in a number of general directorates in Duhok Governorate. Samples of 130 persons from the head direction of the administration department of the directorate general of Duhok province were selected using convenience sampling. In total, 130 questionnaires were distributed; a total of 124 valid questionnaires were collected, and 95.38% of the participants responded. The Statistical Package for the Social Sciences Statistics software was utilized for data analysis. The results of linear regression show that transformational leadership has a positive and significant impact on employees’ organizational commitment. Also, the average score of transformational leadership and organizational commitment in the sample group is significantly higher than the average level of society at the 99% confidence level.

Dönüşümsel Liderliğin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Duhok Valiliği’nde Keşfedici Bir Çalışma

Örgütteki insan kaynakları, rekabet avantajının bir kaynağıdır ve modern örgütlerin başarısının %90'ının örgütsel bağlılıktan kaynaklandığı bilinmektedir. Öte yandan, dönüşümcü liderlik, modern liderliğin en önemli biçimlerinden biridir, ancak birçok lider hala geleneksel liderlik tekniklerini kullanarak hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı, Duhok Valiliği’ndeki genel müdürlüklerdeki daire başkanları arasında dönüşümcü liderliğin örgütsel bağlılık üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Örneklem, Duhok ili Genel Müdürlüğü mülki idare amirliğinden 130 kişiden kolayda örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Araştırma kapsamında 130 anket dağıtılmış; toplam 124 geçerli anket toplanmış ve yanıtlama oranı %95,38 olarak belirlenmiştir. Verilerin analizinde SPSS programı kullanılmıştır. Doğrusal regresyonun sonuçları, dönüşümcü liderliğin çalışanların örgütsel bağlılığı üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca, örneklem grubundaki ortalama dönüşümcü liderlik ve örgütsel bağlılık puanı, %99 güven düzeyinde toplumun ortalama düzeyinden önemli ölçüde yüksektir.

Anahtar Kelimeler: Liderlik, dönüşümcü liderlik, örgütsel bağlılık, Duhok Valiliği

Cite this article as: Hussein, S. T., & Polatcı, S. (2023). The impact of transformational leadership on organizational commitment: An exploratory study in Duhok Governorate. Dynamics in Social Sciences and Humanities, 4(2), 46-51.

Files
TURKISH
EISSN 2980-0501